Skeleton arrays

7 years ago
Describes skeleton arrays