heterozygous vs. homozygous antigen expression

9 days ago